Rhymix(XpressEngine) Tips

본 토픽은 현재 준비중입니다. 홈페이지제작-CMS-XpressEngine에 참여하시면 완성 되었을 때 알려드립니다.

게시판 카테고리 설정

게시판 글쓰기 파일에 들어가는 코드입니다.

 

1. 셀렉트 형식

<select name="category_srl" class="category">
  <!--@foreach($category_list as $val)-->
  <option <!--@if(!$val->grant)-->disabled="disabled"<!--@endif--> value="{$val->category_srl}" <!--@if($val->grant&&$val->selected||$val->category_srl==$oDocument->get('category_srl'))-->selected="selected"<!--@endif--> > {str_repeat("&nbsp;&nbsp;",$val->depth)} {$val->title}</option >
  <!--@endforeach-->
</select>

 

2. 라디오 형식

<ul class="cat_wrap">
  <li loop="$category_list => $val">
   <input type="radio" name="category_srl" id="{$val->category_srl}" value="{$val->category_srl}" checked|cond="$val->grant && $val->selected || $val->category_srl==$oDocument->get('category_srl')">
   <label for='{$val->category_srl}'>{str_repeat(" ",$val->depth)} {$val->title}</label>
   {$val->selected}
  </li>
</ul>

※ name="category_srl" name 부분은 꼭 category_srl 로 설정해야 합니다.

댓글

댓글 본문
graphittie 자세히 보기