Node.js

Node.js - 모듈의 형식

수업소개

많아진 코드를 정리 정돈하는 가장 큰 도구인 모듈의 형식을 살펴보겠습니다. 

 

 

 

강의

 

 

 

소스코드

nodejs/mpart.js

var M = {
 v:'v',
 f:function(){
  console.log(this.v);
 }
}

module.exports = M;

 

muse.js


// var M = {
//  v:'v',
//  f:function(){
//   console.log(this.v);
//  }
// }

var part = require('./mpart.js');
part.f();

 

댓글

댓글 본문
작성자
비밀번호
 1. moon
  감사합니다.
 2. Seo Yun Seok Tudoistube
  감사합니다!
graphittie 자세히 보기